Litera “E” – lista słów, porady i popularne błędy cz.1

W dzisiejszym artykule podejmiemy temat popularnych angielskich słówek na literę “e”, przyglądając się ich konstrukcji, wymowie oraz częstym, związanych z ich użyciem błędom. Zapraszamy do czytania!

E jak “earth”

Angielskie słowo “earth” (rzeczownik) tłumaczymy jako “gleba” lub “Ziemia” (w przypadku, gdy zapisujemy “Earth” wielką literą). 

Przykładowe synonimy: “soil” (gleba), “globe” (glob), “world” (świat). 

Przykłady użycia:

 • “The earth was shaking and people rushed out of their houses in panic”. – Ziemia się zatrzęsła, a ludzie w panice wybiegli z domów.
 • “Mercury, Venus, Earth, and Mars are called „rocky planets”. – Merkury, Wenus, Ziemia i Mars nazywane są „planetami skalistymi.
 • “The satellite slowly rotates as it circles the earth.” – Satelita powoli obraca się, okrążając Ziemię.

Przybliżona wymowa

Przybliżona wymowa słowa “earth” brzmi następująco: /ɜːθ/.

 • /ɜː/ – głoska wymawiana długo (usta powinny być lekko otwarte i ułożone jak przy wymowie polskiego “u”, ale próbujemy wymówić “e”). Tak samo wymawiamy: “earn” i “bird”).
 • /θ/ – spółgłoska nie występuje w języku polskim, ale jest podobna do polskiego “f” (język powinien znajdować się pomiędzy zębami). Tak samo wymawiamy “thing” i “three”.

Uwaga: “earth” jest słowem jednosylabowym, dlatego akcent pada w nim na cały wyraz. 

Popularne błędy

 • It took about 98 minutes for Sputnik to make one complete orbit around earth. 

Wyjaśnienie: słowa “earth” nie należy mylić ze słowem “Earth” (wielka litera świadczy o kontekście planety, z kolei mała litera “earth” odnosi się w tłumaczeniu do fizycznego gruntu, ziemi).

Poprawna forma: It took about 98 minutes for Sputnik to make one complete orbit around Earth. 

 • “He never thinks in an Earth-way”. (Miało być: “On nigdy nie myśli przyziemnie”)

Wyjaśnienie: powyższe zdanie wymaga użycia idiomu lub zastąpienia go innym poprawnym sformułowaniem. 

Przykład poprawnej formy: “His thoughts never come down to earth”. 

E jak “early”

Angielskie słówko “early” pełni funkcję przysłówka i przymiotnika, tłumaczonego jako “wcześnie” lub “wczesny”. 

Przykłady użycia: 

 • “Plant growth is most noticeable in spring and early summer.” – Wzrost roślin jest najbardziej zauważalny wiosną i wczesnym latem.
 • “She’s probably in her early forties”. – Jest prawdopodobnie po czterdziestce.
 • “She wasn’t feeling well, so she went home early”. – Nie czuła się dobrze, więc wcześnie wróciła do domu.
 • “Diagnosis of the disease is difficult in the early stages”. – Rozpoznanie choroby jest trudne we wczesnych stadiach.

Przybliżona wymowa

“Early” tłumaczymy w sposób następujący: “/ˈɜː.li/”.

 • /ɜː/ – głoska wymawiana długo (usta powinny być lekko otwarte i ułożone jak przy wymowie polskiego “u”, ale próbujemy wymówić “e”). Tak samo wymawiamy: “earn” i “bird”).
 • /l/ – podobne do “l” (wymawiane jak “look”)
 • /i/ – podobne do polskiego “i”. 

Uwaga: w słowie “early” akcent pada na pierwszą sylabę tego wyrazu. 

Popularne błędy

E jak “either”

“Either” to przysłówek, który tłumaczymy jako: “lub” i “też”. 

Przykładowe synonimy: “too” (też), “also” (również). 

Przykłady użycia:

 • “You’ve got no luck either…” – pol. “Ty też nie miałeś szczęścia…”
 • “It reacts either with or without water”. – pol. To reaguje zarówno z wodą, jak i bez niej”
 • “My father never allowed it either.” – pol. “Mój ojciec również na to nie pozwolił”.

Przybliżona wymowa

Angielskie słowo “either” tłumaczymy następująco: /ˈaɪ.θər/. 

 • /aɪ/ – podobne do polskiego “aj” (końcówka brzmi jak słabo wymienione polskie “y”)
 • /θ/ – spółgłoska nie występuje w języku polskim, ale jest podobna do polskiego “f” (język powinien znajdować się pomiędzy zębami). Tak samo wymawiamy “thing” i “three”.
 • /ə/ – podobne do polskiego “a” i “e” (wymawiane jak “above”)
 • /r/ – wymawiane jak (“mother”)

Uwaga: akcent angielskiego słowa “either” pada na pierwszą sylabę (może zachodzić również na drugą, zależnie od wybranego regionalnego akcentu). 

Popularne błędy

 • Wiele błędów użycia słówka “either” wynika z jego nieprawidłowej wymowy. 

Wyjaśnienie: Należy zwracać szczególną uwagę nie tylko na właściwy sposób wymawiania, ale i na akcent (pierwszo-sylabowy). 

 • „You can have either tea with/and coffee” (Miało być: “Możesz dostać zarówno herbatę, jak i kawę”).

Wyjaśnienie: konstrukcja z “either” w powyższym kontekście wymaga użycia “or”. 

Poprawna forma: „You can have either tea or coffee”

 • Niektóre błędy związane ze słowem “either” wynikają z pomylenia go ze słowem “each”.

Wyjaśnienie: podczas, gdy “each” odnosi się do wszystkich elementów, “either” wykorzystujemy wyłącznie w kontekście jednego z dwóch elementów. 

E jak “everybody”

Słówko “everybody” (pol. “wszyscy”) często mylimy z innymi podobnymi słowami. 

 • everybody” – pol. wszyscy
 • everyone” – pol. wszyscy (bardziej formalne)
 • everything” – pol. wszystko

Przykłady użycia

 • “But everybody lies to attract people”. – pol. “Ale wszyscy kłamią, żeby zwrócić na siebie uwagę”.
 • “Okay, everybody, follow me.” – pol. “Dobrze, teraz wszyscy podążajcie za mną”.

Przybliżona wymowa

“Everybody” – /ˈev.riˌbɑː.di/

 • /e/ – bardzo krótkie “e”, podobne do polskiego “y”
 • /v/ – podobne do polskiego “w” (wymawiane jak “very”)
 • /r/ – głoska nie występująca w języku polskim, wymawiana podobnie do polskiego “ż” (język powinien znajdować się za dziąsłami tak, aby brzeg języka ledwie ich dotykał, podczas gdy wargi pozostają lekko zaokrąglone). W ten sam sposób wymawiamy na przykład “read” i “run”.
 • /i/ – podobne do polskiego “i” (wymawiane jak “happy”)
 • /b/ – podobne do “b” (wymawiane jak “book”).
 • /ɑː/ – podobne do polskiego miękkiego “a” (wymawiane jak “father”)
 • /d/ – podobne do polskiego “d” (wymawiane jak “day”)
 • /i/ – podobne do polskiego “i” (wymawiane jak “happy”)

Uwaga: akcent słówka “everybody” pada na pierwszą sylabę.

Popularne błędy

 • “Everybody are welcome” (Miało być: Wszyscy są mile widziani)

Wyjaśnienie: słówko “everybody” (pol. wszyscy), mimo iż dotyczy “wszystkich”, występuje wyłącznie w liczbie pojedynczej. 

Poprawna forma: “Everybody is welcome” 

 • „Every body needs water” (Miało być: “Każdy {człowiek} potrzebuje wody”. Wyszło: “Każde ludzkie ciało {fizycznie} potrzebuje wody”)

Wyjaśnienie: podczas, gdy “everybody” tłumaczymy jako “wszyscy”, określenie “every body” tłumaczymy jako “każde ciało” (fizyczne ludzkie ciało). Z tego powodu sformułowanie “every body” jest w powyższym zdaniu niepoprawne. 

Poprawna forma: „Everybody needs water”

 • „Everybody should do their homework” (Miało być: Każdy powinien odrobić swoją pracę domową).

Wyjaśnienie: tak jak wspomnieliśmy, po słowie “everybody” używamy zaimków w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. 

Poprawna forma: „Everybody should do his or her homework”

E jak “ever”

Słówko “ever” to przysłówek, który tłumaczymy jako “kiedykolwiek”. 

Przykładowe synonimy: always (zawsze), forever (na zawsze), constantly (stale), at all times (w każdym momencie), at any time (kiedykolwiek).

Przykłady użycia

 • “If you ever, ever, ever, ever touch that girl again…” – pol. “Jeśli tylko kiedykolwiek dotkniesz tę dziewczynę jeszcze raz…”
 • “But no one ever contacted us.” – pol. “Ale nikt nigdy się z nami nie skontaktował”.
 • “You are the finest girl I have ever seen in my whole life.” – pol. “Jesteś najpiękniejszą dziewczyną jaką widziałem w całym swoim życiu”

Przybliżona wymowa

Ever” wymawiamy w następujący sposób: /ˈev.ɚ/.

 • /e/ – bardzo podobne do polskiego “e”
 • /v/ – podobne do polskiego “w”
 • /ə/ – podobne do polskiego “a” i “e” (wymawiane jak “above”)

Uwaga: akcent słowa “ever” pada na pierwszą sylabę.

Popularne błędy

 • “Have you been to France?” (Miało być: Czy kiedykolwiek byłeś we Francji?)

Wyjaśnienie: użyta w powyższym zdaniu konstrukcja wymaga dodania słówka “ever”. 

Poprawna forma: “Have you ever been to France?”

 • „This is the ever best movie!” (Miało być: To najlepszy film!)

Poprawna forma: „This is the best movie ever!” 
Sprawdź również naszą listę niecodziennych cech osobowości!