Past Simple – czas przeszły

Opanowanie czasu przeszłego prostego to jeden z pierwszych kroków z praktycznej nauce języka angielskiego. Jak i kiedy używamy czasu Past Simple? Zapraszamy do lektury!

Poznaj również naszą listę cech osobowości po angielsku!

Czym jest Past Simple – budowa i zastosowanie oraz przykłady zdań

Past Simple to najczęściej używamy czas przeszły w języku angielskim. Opisuje on czynności „dokonane” (skończone) i wymaga znajomości tabeli czasowników nieregularnych. Jego budowa nie jest jednak szczególnie trudna – przybliżymy ją w dalszej części artykułu!

Kiedy stosujemy czas przeszły prosty Past Simple?

Tak jak wspomnieliśmy Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym – stosowany jest do opisywania czynności, które już się wydarzyły i nie mają związku z teraźniejszością.

Kiedy stosujemy czas Past Simple?

 • w celu wyrażania czynności oraz stanów przeszłych, zakończonych, które miały miejsce w określonej przeszłości (moment ten nie musi być nam jasno podany w zdaniu – z kontekstu zdania musi jednak wynikać, że mowa o przeszłości).
 • w celu wyrażania czynności, które trwały przez określony czas, ale już się zakończyły i nie mają związku z teraźniejszością. Przykład: When I was teenager, I lived in Paris for two years (Kiedy byłem nastolatkiem mieszkałem w Paryżu przez dwa lata {ale już tam nie mieszkam}).
 • w celu wyrażania czynności, które były kiedyś naszym nawykiem/przyzwyczajeniem. Przykład: When I was 30 years old, I smoked over 30 cigarettes a day (Kiedy miałem 30 lat paliłem około 30 papierosów dziennie).
 • w celu wyrażania próśb, przypuszczeń lub opinii (często w połączeniu z czasownikami wonder – zastanawiać się, hope – mieć nadzieję, think – myśleć). Przykład: I wondered if you could help me (Zastanawiałam się, czy mógłbyś mi pomóc).
 • w opowiadaniach
 • w powieściach

Jak budować zdania twierdzące? Konstrukcja zdania twierdzącego

Past Simple w zdaniach twierdzących tworzy się na dwa sposoby – inaczej w przypadku czasowników regularnych i inaczej w przypadku tych nieregularnych.

Przypomnienie: czasowniki nieregularne to czasowniki, które nie tworzą formy przeszłej czasownika z końcówkę „-ed” (np. eat – ate, go – went).

Czasowniki regularne

Formę przeszłą czasownika w Past Simple tworzymy poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki „ed”. W tym czasie czasownik ma taką samą formę dla wszystkich osób (zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej).

Work – pracować

 • I work in a bank. – Pracuję w banku. (Present Simple)
 • I worked in a bank. – Pracowałem w banku. (Past Simple)

Cook – gotować

 • He cooks every Friday. – On gotuje w każdy piątek. (Present Simple)
 • He cooked last week. – On gotował w zeszłym tygodniu. (Past Simple)

Należy pamiętać, że przy dodawaniu końcówki „ed” występują nieregularności:

 • Do czasowników zakończonych na „e” dodajemy tylko literę „d” (np. love – loved, believe – believed)
 • Jeśli czasownik jest jednosylabowy, zawiera tylko jedną samogłoskę i kończy się na spółgłoskę, wówczas tę ostatnią spółgłoskę podwajamy i dopiero później dodajemy do niej „ed” (np. refer – reffered, stop – stopped)
 • Jeśli czasownik kończy się na literę „y”, a przed nią znajduje się spółgłoska, wówczas „y” zmienia się na „i”, do którego dodajemy końcówkę „ed” (np. carry – carried, cry – cried)
 • Jeśli czasownik kończy się na literę „y”, a przed nią znajduje się samogłoska, dodajemy do niej końcówkę „ed” (np. play – played, obey – obeyed)

Czasowniki nieregularne

Zdania twierdzące z czasownikami nieregularnymi w Past Simple tworzymy tak samo, jak w przypadku czasowników regularnych – zmienia się jedynie to, że wykorzystujemy nieregularną formę czasownika. Należy pamiętać, że taka sama nieregularna forma występuje dla wszystkich osób (zarówno w liczbie pojedynczej jak i liczbie mnogiej – wyjątek stanowi tylko czasownik to be w czasie przeszłym).

 • I ate fish for lunch. – Zjadłam rybę na lunch. (eat – ate)
 • They went to the club. – Oni poszli do klubu. (go – went)

Nauka czasu przeszłego wiąże się z nauką płynnego wykorzystywania drugiej formy czasownika (zarówno tej regularnej, jak i nieregularnej), dlatego form czasowników nieregularnych najlepiej jest nauczyć się na pamięć.

nauka angielskiego - past simple

Jak budować pytania w czasie past simple? Konstrukcja zdania pytającego

Budowa pytań w Past Simple wymaga użycia czasownika posiłkowego „did”. Pamiętaj również, że zarówno w pytaniach i przeczeniach, czasownik główny jest zawsze w formie bezokolicznika.

Tworzenie zdań pytających

Pytania zamknięte tworzy się, stawiając na początku czasownik posiłkowy did, następnie podmiot, a później bezokolicznik (Did < podmiot < bezokolicznik). Zasada ta ma zastosowanie dla wszystkich osób.

 • Did John buy a new car? – Czy John kupił nowy samochód?

Pytania otwarte tworzymy, stawiając przed czasownikiem posiłkowym „did” odpowiedni zaimek lub przysłówek (When/Where/inne > „did” > reszta zdania z bezokolicznikiem).

 • When did you meet Marry? – Kiedy spotkałeś się z Marry?
 • What did they buy you for birthday? – Co oni kupili Ci na urodziny?
 • Where did John meet his future wife? – Gdzie John poznał swoją przyszłą żonę?

Czasownika posiłkowego „did” nie stawiamy w pytaniu otwartym tylko wtedy, gdy zaczyna się ono na „Who” lub „What”, a pytanie to dotyczy podmiotu w mianowniku (kiedy pytamy o wykonawcę czynności).

 • Who broke the window? – Kto zbił okno? (on – mianownik)
 • Who made such a mess? – Kto zrobił taki bałagan? (on – mianownik)

Uwaga: kiedy pytanie otwarte zaczyna się na „Who” lub „What” i dotyczy ono podmiotu w dopełnieniu, wówczas dodajemy „did”.

 • Who did you meet at the concert? – Kogo spotkałeś na koncercie? (jego – dopełnienie)

Jak budować przeczenia w czasie past simple? Konstrukcja zdania przeczącego

Tworzenie zdań przeczących (tak jak pytających) wymaga użycia czasownika posiłkowego „did”. W przypadku przeczeń w Past Simple wykorzystujemy formę „did not” (inaczej „didn’t”) oraz bezokolicznik (Podmiot < didn’t < bezokolicznik). Zasada ta ma zastosowanie dla wszystkich osób.

 • I didn’t eat breakfast yesterday. – Nie zjadłam wczoraj śniadania.
 • Jane didn’t do her homework last week. – Jane nie odrobiła swojej pracy domowej w zeszłym tygodniu.

Podsumowanie czasu przeszłego prostego – Past Simple w pigułce

Tworzenie przeczeń

Przeczenia w Past Simple tworzymy poprzez użycie czasownika posiłkowego „didn’t” (lub „did not”) oraz bezokolicznika. W pytaniach i przeczeniach czasownik zawsze jest w formie bezokolicznika. (I/He/We didn’t cooked yesterday).

Tworzenie pytań

Pytania w Past Simple tworzymy poprzez postawienie na początku czasownika posiłkowego „did”, po którym występuje podmiot, a na końcu czasownik w formie bezokolicznika. („Did he/they/you buy a new car?” „Yes, he did / No, he didn’t”).

Ćwiczenia z użyciem Past Simple? –> kliknij tutaj <–

Typowe określenia czasu Past Simple

 • yesterday – wczoraj
 • last week – zeszłym tygodniu
 • last month – w zeszłym miesiącu
 • last year – w zeszłym roku
 • last Monday – w zeszły poniedziałek
 • two weeks ago – dwa tygodnie temu
 • ten minutes ago – 10 minut temu
 • ago – temu
 • in 1995 – w 1995 roku

Jak stosować drugą formę czasownika?

W większości przypadków drugą formę czasownika tworzymy poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki „ed”. Istnieje kilka wyjątków od tej reguły (odsyłamy do naszej notatki w poprzedniej części artykułu) oraz formy czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się na pamięć.